betonářské štěrkopísky
maltářské písky
zásypové materiály

piskovna-2011

Naše pískovna je na západním okraji obce Kolnovice, cca 500 m jižně od státní hranice s Polskem a je nejlépe dostupná po silnicích nižších tříd z Mikulovic nebo po státní hranici od Velkých Kunětic. Pískovna je založena v pahorku. Těžba štěrkopísku byla obnovena v devadesátých letech v původní staré pískovně.

Geologická charakteristika

Kolnovická pískovna je založena v místě průběhu subglaciálního koryta, kde mocnost písčitých až štěrkovitopísčitých sedimentů dosahuje 20-25 m. Glacifluviální sedimenty jsou na povrchu kryty 1-2 m sprašových hlín s občasnými mrazově k povrchu transportovanými klasty z podložních vrstev. Svrchní část tvoří proglaciální horizontálně až místy subhorizontálně zvrstvené štěrky a písčité štěrky, avšak jemnozrnnější než ve Velkých Kuněticích. Spodní část akumulace tvoří křemenný středně vytříděný středně zrnitý písek s subhorizontálním a velmi často též korytovitým zvrstvením. Tato nově založená pískovna představuje dnes nejlepší jesenickou lokalitu k sběru a studiu nordických souvků. Nejhojnější jsou východobaltské horniny z Ålandského souostroví, společně s červeným baltským křemenným porfyrem a jihofinskými granitoidy, hojné jsou i středošvédské porfyry, porfyrity a granity, jihošvédské granit oidy ze Smålandu, bornholmské metagranity až páskované ruly, pískovce a slepence z Dalarna, nexö a leopardovitý pískovec, či baltské pazourky.
 
a